ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(Sütikkel kapcsolatos adatkezelés)
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkról:
I. Adatkezelővel kapcsolatos adatok:
Név: Doktor24 Medicina Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 37. 1. em.
Telefonszám: + 36-1-696-1230
a továbbiakban: „Adatkezelő”.
Adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő adatai:
Név: Doktor24 Medicina Zrt., Adatvédelmi Tisztviselő
Cím: 1134 Budapest, Váci út 37. 1. em.
Email cím: gdpr@doktor24.hu
Telefonszám: + 36-1-696-1230
Amennyiben kérdése lenne jelen Tájékoztatóval kapcsolódóan, vagy a jelen Tájékoztató
szerinti jogait kívánja gyakorolni, úgy kérjük a fenti elérhetőségek valamelyikén keresztül
vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel, aki készséggel áll az Ön rendelkezésére.
II. Adatkezelő adatvédelmi kötelezettségvállalásai:
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglalt előírásokat magára nézve kötelezőnek tekinti. Az
Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelésre vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt betartja,
különösen az Európai Parlament és a Tanács adatvédelemre vonatkozó 2016/679 rendeletet
(„GDPR”). Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, és az
esetleges változásokról kellő időben értesíti Önt.
III. Adatkezelésre vonatkozó információk:
3.1. A www. doktor24.hu honlap vonatkozásában „Funkcionális sütik” adatkezelése
a) Adatkezelés célja:
o Az Adatkezelő weboldalának fejlesztése
o A felhasználói élmény javítása
o Az Adatkezelő weboldal használatának nyomon követése
o Chat szolgáltatás biztosítása (__cfduid; wplc)
o Oldalfutás (_icl; wp-)
o Webshop (woocommerce) o Optimonk (OptiMonk)
o Statisztikai anonim adatgyűjtés, Google Analytics (_ga, _gid, NID)
b) Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a
hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett
adatkezelés jogszerűségét.
c) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: -.
d) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
személyes adatait.
e) Személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. A sütit az érintett
képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A
sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem
beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A cookie-k törléséről bővebb
tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-storeon-yourcomputer
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11
 Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito
 Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
f) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a
személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás
elmaradásának következménye: Ön nem, vagy csak korlátozottan képes használni a
weboldalt, illetve annak funkcióit, szolgáltatásait.
g) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
3.2.A www. doktor24.hu honlap „Alapműködéshez szükséges sütik” adatkezelése
a) Adatkezelés célja:
o Az Adatkezelő weboldala megfelelő működésének biztosítása
o A Weboldal használatának egyszerűbbé tétele
b) Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke. Ezen jogos érdek az Adatkezelő
weblapjának megfelelő működtetéséhez fűződő jogos érdek.
FIGYELEM! Ön tiltakozhat ezen adatkezelés ellen, mely esetben az Adatkezelő csak
akkor folytatja az adatkezelést, ha az Adatkezelő oldalán olyan kényszerítő erejű jogos okok
állnak fenn, melyek az Adatkezelő által elvégzett mérlegelés alapján elsőbbséget élveznek az
Ön érdekeivel, illetve jogaival szemben.
c) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: -.
d) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
személyes adatait.
e) Személyes adatok tárolásának időtartama: Munkamenet sütik esetében az Adatkezelő a
látogatói munkamenet végéig tárolja a sütiket, a használatot elősegítő sütik esetében három
(3) hónapig történik az adatkezelés.
f) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a
személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás
elmaradásának következménye: Ön nem, vagy csak korlátozottan képes használni a
weboldalt, illetve annak funkcióit, szolgáltatásait.
g) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
IV. Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Önt a személyes adatai kezelése kapcsán az alábbi jogok is megilletik:
FIGYELEM! A GDPR az érintetti jogok kapcsán számos részletszabály tartalmaz, melyet az
Adatkezelőnek kötelező betartania, ugyanakkor a jelen Adatkezelési Tájékoztató átláthatósága és
követhetősége érdekében ezen szabályok lényegét foglaltuk össze. Kérdése esetén forduljon az
Adatkezelőhöz az I. pontban írt elérhetőségeken, mely esetben az Adatkezelő készséggel ad Önnek
bővebb felvilágosítást a jogaival kapcsolatban.
4.1. Hozzáférési jog:
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő
• milyen személyes adatait;
• milyen jogalapon;
• milyen adatkezelési cél miatt;
• mennyi ideig
kezeli; továbbá, hogy
• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
• milyen forrásból származnak a személyes adatai;
• az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját,
ideértve a profilalkotást is.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére
első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken
alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a másolat
igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében az Adatkezelő
köteles meggyőződni az Ön és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának
egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat
kiadása is az Ön személyének azonosításához kötött.
4.2. Helyesbítéshez való jog
Ön az Adatkezelő elérhetőségein keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely
személyes adatát. Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az
Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről értesíti Önt.
4.3. Törléshez való jog
A tájékoztató 3.1, 3.2 pontjaiban foglalt adatkezelési célok kapcsán Önt megilleti a törléshez való
jog. Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok
kezelésére más jogalapja nem áll fenn.
4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön az Adatkezelő elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő
korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól
elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben