1. sz. Melléklet
  Általános Szerződési Feltételek
  Megrendelő:
  Vállalkozó: Doktor24 Medicina Zrt.
  A jelen ÁSZF-ben használt, nagy kezdő betűvel használt kifejezések a Megrendelő és a Vállalkozó közötti
  szerződésben rögzített jelentéssel bírnak. Ezen szerződés és a jelen ÁSZF a továbbiakban együttesen:
  „Szerződés”.
 2. Szerződés tárgya
  1.1. A Megrendelő munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása az alábbi
  jogszabályok figyelembe vétele alapján történik:
   Magyarország Alaptörvénye
   1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
  5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel
   1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
   1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
  forgalmazásának egyes szabályairól
   2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
   89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
   27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
   27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
  bejelentéséről és kivizsgálásáról
   33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
  orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
   50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
  biztonsági követelményeiről
   61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
  egészségének védelméről
   5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók
  egészségének és biztonságának védelméről
   26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és
  az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
   44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
  kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
   10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
  követelményeinek minimális szintjéről
   22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó
  minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
   66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális
  egészségi és biztonsági követelményekről
 3. Szerződő felek kötelezettségvállalása
  2.1. Megrendelő kötelezettségvállalásai:
  2.1.1. A Megrendelő ellátja a 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt kötelezettségeit, így
  különösen:
  2.1.1.1. A Vállalkozóval közösen meghatározza a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét.
  2.1.1.2. Elvégzi alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi osztályba (A, B, C, D) történő
  besorolását. A besorolás elvégzésében Vállalkozó közreműködik, és a Megrendelő
  kérheti a területileg illetékes ÁNTSZ vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok
  munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek segítségét is.
  2.1.1.3. Köteles az általa kitöltött, aláírt és lebélyegzett vizsgálatkérő nyomtatványon
  (Munkaköri alkalmassági vizsgálatra utalás (14. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.)
  NM rendelethez)) igényelni a jogszabály által előírt munka-alkalmassági vizsgálatot.
  2.1.1.4. Köteles munkavállalóinak nevét, születési dátumát és lakcímét, TAJ számát,
  munkakörét a jelen Szerződés aláírásától számított 15 munkanapon belül írásban a
  továbbiakban pedig évente kétszer (június 15-ig és december 15-ig) írásban, e-mailen
  közölni Vállalkozóval.
  2.1.1.5. A munkavégzéssel kapcsolatos, foglalkozás-egészségügyi szempontból fontos adatokat
  (pl. munkahelyi egészségkárosító kockázatai, expozíciós idő) Vállalkozó
  rendelkezésére bocsátja.
  2.1.1.6. Gondoskodik arról, hogy munkavállalói előre egyeztetett időben és helyen, a
  foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokon részt vegyenek.
  2.1.1.7. A Megrendelő köteles a létszám, munkakör, illetve besorolási változásokat a
  Vállalkozónak haladéktalanul írásban jelezni.
  2.2. Vállalkozó kötelezettségvállalásai:
  2.2.1.A Vállalkozó az alapszolgáltatás keretében:
  2.2.1.1. Elvégzi a külön jogszabályban meghatározott előzetes, időszakos és soron kívüli
  munkaköri alkalmassági vizsgálatokat.
  2.2.1.2. Kezdeményezi a szükséges szakorvosi vizsgálatokat.
  2.2.1.3. Közreműködik az 50/1999. (XI.3.) EüM rendeletnek megfelelően a képernyő előtt
  munkát végzők kétévenként esedékes szemészeti szakorvosi szűrésének
  megszervezésében, figyelembe véve a Megrendelő vonatkozó hatályos belső
  utasításait.
  2.2.1.4. Kivizsgálja a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási
  megbetegedéseket, illetve a fokozott expozíciónak kitett eseteket.
  2.2.1.5. Elvégzi a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban
  dokumentált vizsgálatát – a helyi körülmények figyelembevételével – folyamatosan,
  illetve változás bekövetkezésekor soron kívül.
  2.2.1.6. Elvégzi – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – az egyéni védőeszközökkel
  kapcsolatos tanácsadást.
  2.2.1.7. Ellátja – a külön jogszabályban előírtak szerint – a munkahelyek kémiai biztonságát
  érintő feladatokat.
  2.2.1.8. Elvégzi a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot
  érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást.
  2.2.1.9. Előírásszerűen vezeti a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását.
  2.2.1.10. Ellátja – a külön jogszabályban előírtak szerint – a munkakörhöz kötött védőoltásokkal
  kapcsolatos feladatokat.
  2.2.1.11. Ellátja a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását.
  2.2.1.12. Elvégzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát.
  2.2.1.13. Kivizsgálja a foglalkozási megbetegedés gyanúját, megszervezi a speciális vizsgálatokat
  és lefolytatja a jogszabályban rögzített eljárásokat.
  2.2.1.14. Eleget tesz a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló jogszabályban
  meghatározott egyéb feladatoknak.
  2.2.1.15. A munkavállalók egészségi állapotát megfelelően tükröző nyilvántartást vezet, ennek
  érdekében a szerződő felek kötelesek jóhiszeműen együttműködni.
  2.2.1.16. Eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési
  kötelezettségnek és az adatrögzítést elektronikusan végzi.
  2.2.1.17. Az előírt bejelentési és adminisztrációs kötelezettségek, egészségügyi dokumentációk
  elkészítése és az ellenőrző hatóságok felé történő adatszolgáltatás teljesítése.
  2.2.2.A Vállalkozó közreműködik:
  2.2.2.1. Az Mtv. 58. §-ban felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában, különösen:
   A munkahelyi veszélyforrások feltárásában évente, illetve indokolt esetben soron
  kívül végzett kockázatbecslésben, közreműködik annak egészség megóvással
  kapcsolatos elemeinek összeállításában, a kockázatbecslés véleményezésében. A
  végleges kockázatbecslést szakmai vezetőjének aláírásával hitelesíti.
   A közreműködés során véleményezi az elkészült, de még nem véglegesített
  kockázatértékeléssel kapcsolatos dokumentumokat, ezekkel kapcsolatban javaslatot
  tesz.
   A kockázatértékelési dokumentumok (orvosi vizsgálatok rendje, pszichoszociális
  kockázatértékelés, biológiai kockázatértékelés, elektromágneses kockázatértékelés)
  elkészítését előzetes egyeztetés és árajánlat elkészítése, annak írásbeli elfogadása
  után vállaljuk.
   A foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai és higiénés feladatok
  megoldásában.
   A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek
  biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegély-nyújtók
  szakmai felkészítésében.
   A foglalkozási rehabilitációban.
   A Megrendelő katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett
  károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
  2.2.2.2. A Megrendelő Munkavédelmi Szabályzatának és az előzetes értesítésnek megfelelően
  rendszeres munkavédelmi szemlét tart a Megrendelő különböző munkaterületein,
  előzetesen egyeztetett időpontban.
  2.2.2.3. A közegészségügyi – járványügyi szemléken a védőoltások megszervezésében, azok
  beszerzésében és beadásában.
  2.2.3.A teljesítés módja:
  2.2.3.1. Vállalkozó fedezi az orvosi rendelőjében felhasznált gyógyszerek, kötszerek, injekciós
  fecskendők, tűk pótlásának költségeit és gondoskodik ezek rendszeres beszerzéséről.
  2.2.3.2. Baleset esetén – orvos-szakmai és jogi okok miatt – az OMSZ értesítendő (Tel.: 104).
  2.2.3.3. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy az általa vizsgált betegek adatait, orvosi
  dokumentációit a vonatkozó szabályok és az orvosi titoktartásnak megfelelően kezeli
  mind a Megrendelővel mind pedig harmadik személyekkel szemben.
  2.2.3.4. A Szerződésben foglaltak teljesítéséhez a Vállalkozó más egészségügyi intézményeket,
  egészségügyi szolgáltatókat és szakorvosokat is igénybe vehet.
  2.2.3.5. A Vállalkozó előre nem látható okokból jogosult a vizsgálat időpontját egy későbbi
  időpontra halasztani, mely esetben a vizsgálat elmaradásáról a Megrendelőt vagy annak
  munkavállalóit mielőbb értesíti. A későbbi időpont közös megegyezéssel kerül
  kijelölésre.
 4. További fizetési feltételek:
  3.1. A Megrendelő saját helyszínén történő vizsgálat elvégzéséhez Vállalkozó jogosult meghatározni az egy
  ellátási időpontban elvárt minimum létszámot és az ehhez szükséges infrastukturális minimum
  feltételeket és vidéki helyszín esetén az estleges kiszállási díjat. A Vállalkozó által elvárt és a Megrendelő
  által visszaigazolt minimális létszám minimum kiszámlázásra kerül, abban az esetben is, ha ténylegesen
  ennél a minimális létszámnál csak kevesebben vesznek részt a vizsgálaton.
  Amennyiben a megbeszélt és megrendelt helyszíni vizsgálatot a Megrendelő a vizsgálat napja előtti 3.
  munkanap végéig nem mondja el, úgy a minimális vizsgálati létszám szintén kiszámlázásra kerül.
  3.2. Amennyiben a Megrendelő munkavállalója a Vállalkozó vagy alvállalkozója rendelőjébe időpontot
  foglal, de nem jelenik meg a vizsgálaton, és a vizsgálat előtti 2 munkanappal nem mondja le az időpontot,
  a Vállalkozó jogosult a vizsgálat árának 100 százalékát kiszámlázni.
  3.3. A Felek havonta számolnak el, melynek keretében a Vállalkozó havonta számlákat állít ki a teljesített
  szolgáltatásokról. A Megrendelő köteles a Vállalkozó számláját a kiállítástól számított (30) napon belül
  megfizetni.
  3.4. A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli kérésére másolatot állít ki a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági
  véleményről, azonban a vizsgálatot követő 15 napon túl ezt 1.500 Ft/fő/másolat (tárgyi adómentes) díjon
  készíti el.
  3.5. A jelen Szerződés szerinti Foglalkozás Egészségügyi Szolgáltatás (SZJ 85.12.11) – a jelenlegi
  jogszabályi rendelkezések alapján – tárgyi adómentes (TAM). Amennyiben azonban a vonatkozó
  jogszabályok megváltozása folytán a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatás után ÁFA-t kellene
  fizetni, úgy a Vállalkozó jogosult a fenti nettó díjak után az ÁFA-t felszámítani.
  3.6. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles évi 12 százalék késedelmi kamatot fizetni.
  3.7. A Vállalkozó jogosult a fent meghatározott vállalkozói díjakat naptári évenként emelni legfeljebb a
  Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb aktuális éves fogyasztói árindexével egyező mértékben. Az első
  díjemelésre a jelen Szerződés aláírását követő naptári év kezdetétől kerülhet sor.
  3.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a követelés elévülését a követelés teljesítésére irányuló írásbeli
  felszólítás is megszakítja.
 5. Szerződés megszüntetése
  4.1. Jelen Szerződést a Felek 90 napos határidővel bármely időpontban indokolás nélkül rendes felmondással
  mondhatják fel. Felek a felmondást a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatukkal gyakorolhatják. A
  felmondási idő a felmondás kézhezvételének napjától számítódik. A felmondást ajánlott küldeményben,
  illetve átvételi elismervény ellenében személyesen kell a másik félnek átadni.
  4.2. Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondásnak van helye. A rendkívüli
  felmondás formájára és átadására a rendes felmondásnál leírtak az irányadók. Rendkívüli felmondás
  azonnali hatályú, azaz felmondási idő egyik fél részéről sincs. Rendkívüli felmondásnak van helye
  különösen az alábbi esetekben:
   ha Megrendelő az esedékessé vált fizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe
  esik,
   a felek bármelyikével szemben hivatalos lapban jogerősen közzétett csőd- vagy felszámolási
  eljárás indul, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válik.
   a Szerződés egyéb súlyos megszegése esetén.
  4.3. Jelen Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
  4.4. Jelen Szerződést teljesítését a Vállalkozó szüneteltetheti, illetve azonnali hatállyal felmondhatja abban
  az esetben, amennyiben a Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik. A Szerződés
  szüneteltetéséről mindenkor előzetes értesítést küld a Megrendelő részére.
 6. Vegyes rendelkezések
  5.1. Vállalkozó kijelenti és szavatolja a következőket:
  5.1.1. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult, rendelkezik mindazon
  feltétellel és engedéllyel, melyet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtásához jogszabály
  előír, különös tekintettel a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.)
  Kormányrendelet, illetve a foglalkozás-egészségügyiszolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM
  rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseire.
  5.1.2. A magyar jog szerint létrehozott és érvényesen létező társaság, és rendelkezik minden
  felhatalmazással, joggal, amely szükséges ahhoz, hogy jelen Szerződést Megrendelővel
  megkösse és gyakorolja jogait, valamint eleget tegyen kötelezettségeinek jelen Szerződés
  rendelkezései szerint.
  5.2. A Felek közötti, a jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést írásban kell teljesíteni a Felek
  jelen Szerződésben feltüntetett székhelyére, amelynek módja lehet személyes átadás a kézbesítés
  megtörténtét tanúsító módon, illetve ajánlott postai küldemény. Az ajánlott postai küldemény sikertelen
  kézbesítését követő ötödik napon az értesítés kézbesítettnek tekintendő. A Felek a jelen Szerződésben
  meghatározott adataikban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíteni kötelesek egymást.
  5.3. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan tényt, körülményt, adatot és
  információt megosztanak egymással, amelynek birtokában vannak, és amely szükséges a Szerződéses
  kötelezettségek teljesítéséhez, vagy előmozdíthatja azt. Az a körülmény, hogy az egyik fél a szükséges
  információt már más forrásból beszerezte, nem mentesíti a másik felet fenti kötelezettségének teljesítése
  alól. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelő
  szervezetéről, eljárási rendjéről, ügyeiről tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli.
  5.4. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a honlapján, üzleti
  levelezésén és marketing anyagain a Megrendelő logóját referenciaként térítésmentesen feltüntesse és a
  Megrendelőre mint üzleti partnerre referenciaként térítésmentesen hivatkozzon.
  5.5. A szerződő Felek rögzítik, hogy a vitás kérdéseket elsődlegesen megkísérlik békés úton rendezni, ennek
  meghiúsulása esetén értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a
  Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
  5.6. A jelen Szerződés által nem érintett kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok az
  irányadók.
  Budapest, 2020. december 08.
  Doktor24 Medicina Zrt.