ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkról:
I. Adatkezelővel kapcsolatos adatok:
Név: Doktor24 Medicina Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 37. I. em.
Telefonszám: 06-1/696-1230
Email cím: info@doktor24.hu
a továbbiakban: „Adatkezelő”.
Adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő adatai:
Név: Nikl Antal
Cím: 1134 Budapest, Váci út 37. I. em.
Email cím: gdpr@doktor24.hu
Amennyiben kérdése lenne jelen Tájékoztatóval kapcsolódóan, vagy a jelen Tájékoztató
szerinti jogait kívánja gyakorolni, úgy kérjük a fenti elérhetőségek valamelyikén keresztül
vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel, aki készséggel áll az Ön rendelkezésére.
II. Adatkezelő adatvédelmi kötelezettségvállalásai:
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglalt előírásokat magára nézve kötelezőnek tekinti. Az
Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelésre vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt betartja,
különösen az Európai Parlament és a Tanács adatvédelemre vonatkozó 2016/679 rendeletet
(„GDPR”). Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, és az
esetleges változásokról kellő időben értesíti Önt.
III. Adatkezelésre vonatkozó információk:
3.1. Járóbeteg-ellátással kapcsolatos adatkezelés:
a) Adatkezelés célja:
 járóbeteg-ellátás körébe tartozó orvosi vizsgálatok elvégzése,
 fentiekkel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettségek teljesítése,
 az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel,
szerződések nyilvántartása, nyomon követése, teljesítése, elszámolása, statisztika
készítése, panaszkezelés, jogi eljárások kezelése.
b) Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a
hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett
adatkezelés jogszerűségét.
c) Kezelt adatok köre: különösen név, lakcím, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám,
egészségügyi adatok, fizetési módra vonatkozó adatok, számlázási adatok, megrendelés
azonosítója, vevő azonosítója, megrendelt termékekre/szolgáltatásokra és azok
vételárára/díjára vonatkozó adatok, panaszokkal, jogi eljárásokkal kapcsolatos adatok,
panasz/követelés rendezésére vonatkozó adatok, vásárlói kedvezménykártyákra vonatkozó
adatok, az általuk igénybe vehető kedvezmények mértéke, összege, bankkártyás fizetés esetén
bankkártyára vonatkozó aatok (pl. kártyát kibocsátó pénzintézet neve, kártyatulajdonos neve,
kártya száma, lejárata, biztonsági kódja).
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelővel jogviszonyban álló,
egészségügyi szolgáltatást nyújtó alvállalkozók, Adatkezelő részére rendszergazdai
szolgáltatást, könyvelést, könyvvizsgálatot, ügyvédi szolgáltatást végző vállalkozások,
bankkártya-elfogadást biztosító vállalkozás, így különösen az alábbi személyek:
 IKRON Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 112.)
 Health Orientation Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 18.)
 Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Balaton u. 18. fszt./2.)
Az Érintett tudomásul veszi, hogy bankkártyás fizetés esetén a Doktor24 Medicina ZRT.
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 37., I. em.), mint Adatkezelő által a www.doktor24.hu
weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az
OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az
Adatkezelő által továbbított adatok köre az e-mail cím, számlázási cím és telefonszám. Az
adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő az Önre vonatkozó egészségügyi
dokumentációt 30 évig, a zárójelentést pedig 50 évig köteles megőrizni, egyebekben
aképalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a
felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni (1997. évi
XLVII. tv. 30. §). Minden egyéb információt Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses
jogviszony alapján Adatkezelőt terhelő összes jogi kötelezettség megszűnésétől számított
nyolc (8) évig őrizzük.
g) Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön járóbeteg-ellátásra vonatkozó
megrendelést nem adathat le vagy az nem teljesíthető.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
3.2. Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés:
a) Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése, Adatkezelő vagy harmadik személy gazdasági reklámját is
tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, piackutatás, tájékoztatás az
aktuális információkról, eseményekről, akciókról, személyre szóló ajánlatok készítése, a
felhasználói szokások elemzése, kapcsolattartás, általános vagy (pl.: betegség, kor, nem,
lakóhely, munkáltató stb. szempontból) specifikus vagy személyre szóló ajánlatok készítése
és érintett részére való elküldése.
b) Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a
hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett
adatkezelés jogszerűségét.
c) Kezelt adatok köre: e-mail cím, név, nem, életkor.
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelő részére rendszergazdai
szolgáltatást, weboldal üzemeltetési szolgáltatást, ügyvédi szolgáltatást végző vállalkozások
így különösen az alábbi személyek:
 IKRON Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 112.)
 Health Orientation Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 18.)
 Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Balaton u. 18. fszt./2.)
 Lőrincz Zoltán ev. (2626 Nagymaros, Diófa u. 35.)
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: Ön utolsó aktivitásától (pl. hírlevélre kattintás)
számított öt (5) év.
g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a
személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás
elmaradásának következménye: Ön aktuális híreinkről, egészséget érintő információkról nem
értesül.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
3.3. Anonim statisztikai elemzések, adatbázisok készítése:
a) Adatkezelés célja: összevont anonim statisztikák és adatbázisok készítése.
b) Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a
hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett
adatkezelés jogszerűségét.
c) Kezelt adatok köre: különösen nem, kor, lakóhely/tartózkodási hely szerinti település és
kerület, munkakör, érintettek és hozzátartozóik betegségére vonatkozó adatok.
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelő részére rendszergazdai
szolgáltatást, weboldal üzemeltetési szolgáltatást, ügyvédi szolgáltatást végző vállalkozások
így különösen az alábbi személyek:
 IKRON Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 112.)
 Health Orientation Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 18.)
 Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Balaton u. 18. fszt./2.)
Az Ön és mások személyes adataiból levont összevont értékelések, elemzések és egyéb
következtetések az Adatkezelővel üzleti kapcsolatban álló vállalkozások részére átadhatók
ezen vállalkozások általi elemzés, felhasználás, és az általuk nyújtott szolgáltatások
hatékonyságának növelése céljából.
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: anonimizálás előtt az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig, anonimizálás után korlátlan ideig.
g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a
személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás
elmaradásának következménye: az Adatkezelő és a vele kapcsolatban álló vállalkozások
szolgáltatásai hatékonyságának növelésére az anonim adatait nem használják fel.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
3.4. Kedvezmény-kártyákkal kapcsolatos adatkezelés:
a) Adatkezelés célja: Adatkezelő által kibocsátott kedvezmény-kártyák igénylése, átadása,
bevonása, statisztikák készítése.
b) Adatkezelés jogalapja: az Ön és Adatkezelő közötti, kedvezmény-kártyára vonatkozó
szerződés teljesítése.
c) Kezelt adatok kör: kedvezmény-kártya típusa, kibocsátásának időpontja, lejárata (ha van),
azonosítószáma, kedvezmény-kártya tulajdonosának neve, születési dátuma, lakcíme,
telefonszáma, e-mail-címe, kedvezményre jogosult közeli hozzátartozó(k) neve és lakcíme,
kedvezmény mértéke, kedvezmény feltételei, kedvezmény-kártyával igénybe vett
szolgáltatásokra vonatkozó adatok, kártya átadására bevonására, elvesztésére vonatkozó
adatok.
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelő részére rendszergazdai
szolgáltatást, weboldal üzemeltetési szolgáltatást, ügyvédi szolgáltatást végző vállalkozások
így különösen az alábbi személyek:
 IKRON Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 112.)
 Health Orientation Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 18.)
 Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Balaton u. 18. fszt./2.)
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: kártya által biztosított jogosultság megszűnésétől
(pl. kártya lejárata, tagság megszűnése, kártya bevonása) számított nyolc (8) év (azaz a
kártyával kapcsolatos számviteli kötelezettségek megszűnése).
g) Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön kedvezménykártyát nem igényelhet,
illetve a kedvezmény-kártya által biztosított kedvezményt nem veheti igénybe.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
3.5. Online kapcsolattartással kapcsolatos adatkezelés (pl. Ajánlatkérés, Kapcsolat, Írjon
nekünk, Visszahívás):
a) Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról,
érintett kérdéseinek megválaszolása, specifikus vagy személyre szóló ajánlatok készítése és
érintett részére való elküldése.
b) Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a
hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett
adatkezelés jogszerűségét.
c) Kezelt adatok köre: név, email, telefonszám, üzenet Ön által megadott tartama, érintett által
megadott egészségügyi adatok, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat esetén a munkáltató,
Adatkezelő által kibocsátott kedvezmény-kártyákra vonatkozó adatok.
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelő részére rendszergazdai
szolgáltatást, weboldal üzemeltetési szolgáltatást, ügyvédi szolgáltatást végző vállalkozások
így különösen az alábbi személyek:
 IKRON Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 112.)
 Health Orientation Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 18.)
 Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Balaton u. 18. fszt./2.)
 Lőrincz Zoltán ev. (2626 Nagymaros, Diófa u. 35.)
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: Ön utolsó aktivitásától (pl. Önnel folytatott utolsó
kommunikációtól számított hat (6) hónap.
g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a
személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás
elmaradásának következménye: Önnek az Adatkezelő nem tud tájékoztatást, ajánlatot adni, és
nem tud kérdéseire választ adni.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
3.6. Online és telefonos időpontfoglalás:
a) Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, orvosi vizsgálat és időpont kiválasztása, rögzítése,
időpontfoglalások nyomon követése, elszámolása, statisztika készítése, panaszkezelés, belső
ellenőrzés, jogi eljárások kezelése.
b) Adatkezelés jogalapja:
 foglalkozás-egészségügyi vizsgálat esetén az adatkezelés jogalapja a Munka
Törvénykönyvének (2012. évi I. tv.) 54. § (4) bek.-e.
 járóbeteg-ellátás esetén (pl. szakrendelések, szűrések): az Ön önkéntes hozzájárulása.
Ugyanakkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem
érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
c) Kezelt adatok köre: különösen név, nem, generált egyéni azonosító kód, lakcím (lakóhely,
tartózkodásihely), születési hely és idő, (társadalombiztosítás által finanszírozott ellátás,
támogatás esetén) TAJ-szám, Európai Egészségbiztosítási Kártya azonosítószáma,
egészségpénztári tagság, egészségügyi adatok, Adatkezelő által kibocsátott kedvezménykártyákra vonatkozó adatok, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám, fizetési módra
vonatkozó adatok, bankkártya adatok, számlázási adatok, megrendelt illetve teljesített
szolgáltatásokra vonatkozó adatok, jelszó, panaszokkal, jogi eljárásokkal kapcsolatos adatok,
telefonon időpontfoglalás esetén a hangfelvétel.
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelő részére rendszergazdai
szolgáltatást, weboldal üzemeltetési szolgáltatást, ügyvédi szolgáltatást végző vállalkozások
így különösen az alábbi személyek:
 IKRON Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 112.)
 Health Orientation Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 18.)
 Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Balaton u. 18. fszt./2.)
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: Ön és az Adatkezelő közötti jogviszony alapján
Adatkezelőt terhelő összes jogi kötelezettség megszűnésétől számított nyolc (8) év.
g) Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön megrendelést nem adhat le vagy az nem
teljesíthető.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
3.7. Online áruházzal (webshoppal) kapcsolatos adatkezelés:
a) Adatkezelés célja: az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
kapcsolatfelvétel, megrendelések nyilvántartása, nyomon követése, teljesítése, elszámolása,
statisztika készítése, panaszkezelés, jogi eljárások kezelése.
b) Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és Ön közötti szerződés teljesítése, számviteli és adózási
jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
c) Kezelt adatok köre: különösen név, lakcím, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám, fizetési
módra vonatkozó adatok, szállítási adatok, számlázási adatok, megrendelés azonosítója, vevő
azonosítója, felhasználónév, jelszó, megrendelt termékekre/szolgáltatásokra és azok
vételárára/díjára vonatkozó adatok, panaszokkal, jogi eljárásokkal kapcsolatos adatok,
bankkártyás fizetés esetén bankkártyára vonatkozó adatok (pl. kártyát kibocsátó pénzintézet
neve, kártyatulajdonos neve, kártya száma, lejárata, biztonsági kódja).
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelő részére rendszergazdai
szolgáltatást, weboldal üzemeltetési szolgáltatást, ügyvédi szolgáltatást végző vállalkozások
így különösen az alábbi személyek:
 IKRON Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 112.)
 Health Orientation Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 18.)
 Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Balaton u. 18. fszt./2.)
 Lőrincz Zoltán ev. (2626 Nagymaros, Diófa u. 35.)
Az Érintett tudomásul veszi, hogy bankkártyás fizetés esetén a Doktor24 Medicina ZRT
(székhely: 1134 Budapest, Váci út 37. I. em.) mint Adatkezelő által a www.doktor24.hu
weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az
OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az
Adatkezelő által továbbított adatok köre az e-mail cím, számlázási cím és telefonszám. Az
adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: Ön és az Adatkezelő közötti jogviszony alapján
Adatkezelőt terhelő összes jogi kötelezettség megszűnésétől számított nyolc (8) év.
g) Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Ön megrendelést nem adhat le vagy az nem
teljesíthető.
h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
3.8. Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés:
a) Adatkezelés célja: talált tárgyak nyilvántartása, jegyzőkönyv felvétele, a talált dolog
átvételére jogosult személy értesítése és a talált dolog részére történő átadása, talált dolog
értékesítése.
b) Adatkezelés jogalapja: Ptk. 5:54-63. §-a szerinti kötelezettségek teljesítése.
c) Kezelt adatok köre: a jegyzőkönyv felvételének dátuma, a találó/bejelentő neve, a
talált/elveszett dolog megnevezése, részletes leírása, a találás/elvesztés körülményei,
időpontja, az átvételre jogosulttal való kapcsolatfelvételre való információk, valamint az
egészségközpontban dolgozó munkatárs és/vagy jelenlévő ügyeletes vezető neve és aláírása,
az átvételre jogosult/tulajdonos neve, címe és a dolog kiadásának időpontja.
d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelő részére ügyvédi szolgáltatást
végző vállalkozások, illetékes jegyző.
e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
személyes adatait.
f) Személyes adatok tárolásának időtartama: talált tárgy átvételére jogosult személynek
(tulajdonos, jegyző) való átadásától számított három (3) munkanapig, ennek hiányában a
dolog értékesítésétől (vagy annak kísérletétől) számított nyolc (8) évig a számvitelről szóló

 1. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.
  g) Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Önnek a talált tárgy nem adható ki.
  h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizálást döntéshozatalt nem
  alkalmaz.
  3.9. Rendelők területén bekövetkező balesetekkel kapcsolatos adatkezelés:
  a) Adatkezelés célja: rendelők területén bekövetkezett, szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleket
  érintő balesetek dokumentálása.
  b) Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. Ezen jogos érdek:
  Adatkezelőt érintő jogvita alapjául szolgáló tények és bizonyítékok tisztázása, rögzítése.
  FIGYELEM! Ön tiltakozhat ezen adatkezelés ellen, de az Adatkezelő ebben az esetben is
  folytatja az adatkezelést a fenti kényszerítő erejű jogos okokból, melyek az Adatkezelő által
  elvégzett mérlegelés alapján elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, illetve jogaival szemben.
  c) Kezelt adatok köre: a baleset dátuma, időpontja, pontos helye, az esemény rövid leírása,
  érintett általi megadása esetén: a balesetet szenvedett érintett neve, címe, telefonszáma,
  szemtanúk neve, címe, orvosi ellátásra vonatkozó információk (részesült-e, ha nem, annak
  indoka), szöveges észrevétel (keletkezett kár, sérült nyilatkozata).
  d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közlik: Adatkezelő részére ügyvédi szolgáltatást
  végző vállalkozások.
  e) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az Ön
  személyes adatait.
  f) Személyes adatok tárolásának időtartama: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
  törvény 6:22. §-ban (évülés) foglaltaknak megfelelően öt év.
  g) Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: Önt érintő baleset tényállása, illetve oka
  nem vizsgálható ki.
  h) Adatkezelő személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
  3.10. Orvosi rendelő területén működő elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos
  adatkezelés (kamera):
  a) Adatkezelés célja: az Adatkezelő vagyonvédelmének, adatvédelmének, üzleti
  titokvédelmének biztosítása, az ezekkel kapcsolatos jogsértések észlelése, az elkövető
  tettenérése, illetve jogsértő cselekmények megelőzése vagy bizonyítása.
  b) Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. Ezen jogos érdek:
  vagyonvédelem, adatvédelem, üzleti titokvédelem a 2005. évi CXXXIII. törvény
  (továbbiakban: Szvtv.) 31. § (1) bekezdésében kapott törvényi felhatalmazás alapján.
  FIGYELEM! Ön tiltakozhat ezen adatkezelés ellen, de az Adatkezelő ebben az esetben is
  folytathatja az adatkezelést a fenti kényszerítő erejű jogos okokból, melyek az Adatkezelő
  által elvégzett mérlegelés alapján elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, illetve jogaival
  szemben.
  c) Kezelt adatok köre: képfelvétel által rögzített képmás és megfigyelőrendszer által rögzített
  egyéb személyes adatok, képfelvétel időpontja és helye.
  d) A rendszert üzemelteti az Adatkezelő. Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közli:
  Adatkezelővel jogviszonyban álló, ügyvédi megbízást teljesítő vállalkozások, így különösen
  a Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Balaton u. 18. fszt./2), hatósági/bírósági
  megkeresés esetén az illetékes hatóság/bíróság.
  e) Az Adatkezelő harmadik országba az Ön személyes adatait nem továbbítja.
  f) Személyes adatok tárolásának időtartama: A rögzített felvételt felhasználás hiányában
  legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni.
  g) Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem léphet be a megfigyelt
  területre, nem tud személyes kapcsolatot létesíteni az Adatkezelővel.
  h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
  i) A felvételek tárolásának helye: Az Adatkezelő székhelyén található szervereken. A felvételek
  megtekintésére jogosult személyek: az Adatkezelő ügyvezetői, cégvezetői, manageri
  munkakört betöltő alkalmazottai, adatvédelmi tisztviselő.
  3.11. Telemedicina ellátással kapcsolatos adatkezelés
  A 33/2020. (IX.16.) EMMI rendelet vonatkozó szabályai alapján, az Adatkezelő bevezeti a telefonos,
  a videó alapú konzultációt, amely kapcsolati módozatok segítségével az Ön számára lehetőség nyílik
  a szakorvossal történő közvetlen konzultációra. A telefonon, illetve online térben történő
  egészségügyi ellátásban azok a Doktor24 egészségügyi dolgozók vesznek részt, akik a személyes
  egészségügyi ellátásban is közreműködnek.
  3.11.1. Telemedicina rendszerbe történő regisztráció
  a) Adatkezelés célja: az Ön Telemedicina rendszerbe történő regisztrációjának lehetővé tétele.
  b) Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti az Ön hozzájárulása.
  c) Kezelt adatok köre: Az Ön felhasználóneve, jelszava, e-mail címe, a személyazonosításhoz
  szükséges adatai: teljes neve, anyja neve, neme, lakcímének adatai, születési ideje,
  telefonszáma, TAJ száma. Különleges adat kezelésére nem kerül sor.
  d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közli: Adatkezelővel jogviszonyban álló, ügyvédi
  megbízást teljesítő vállalkozások, így különösen a Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055
  Budapest, Balaton u. 18. fszt./2), hatósági/bírósági megkeresés esetén az illetékes
  hatóság/bíróság.
  e) Az Adatkezelő harmadik országba az Ön személyes adatait nem továbbítja.
  f) Személyes adatok tárolásának időtartama: A regisztráció az Ön hozzájárulásán alapul, mely
  bármikor, indokolás nélkül visszavonható. Ebben az esetben a személyes fiók és az Ön
  regisztrációval kapcsolatban kezelt adatai törlésre kerülnek.
  g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a
  személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás
  elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tud személyes fiókot létrehozni és nem
  tudja az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe venni.
  h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
  3.11.2. Telefonon keresztüli tanácsadás
  Szakorvosi tanácsadást nyújtunk az Ön részére különféle szakterületeken. A tanácsadás keretében
  lehetőség nyílik a szakorvossal történő telefonos konzultációra, tanácsadásra, illetve ezek keretében
  e-recept felírására is. A konzultációról rövid összefoglaló készül, mely az Ön egészségügyi
  dokumentációjának részét képezi, illetve az Ön személyes ügyfélfiókjában is hozzáférhető.
  a) Adatkezelés célja: Szakorvosi konzultáció nyújtása, az Ön egészségére vonatkozó panaszok,
  tünetek dokumentálása, az egészségügyi szolgáltató elszámoltathatóságának biztosítása,
  diagnózis, terápiás javaslat felállítása, tanácsadás, konzultáció.
  b) Adatkezelés jogalapja: Egészségügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés
  teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdése. Az egészségügyi tanácsadó szolgáltatáshoz
  kapcsolódó adatkezelés megelőző egészségügyi célból, illetve egészségügyi szolgáltatás
  nyújtása céljából a GDPR 9. cikk (2) (h) alapján szükséges és lehetséges.
  c) Kezelt adatok köre: A szakorvosi tanácsadáshoz szükséges, az Ön által szolgáltatott személyes
  adatok, illetve annak különleges kategóriái (egészségügyi adatok); a szakorvosi válaszban
  elhangzó személyes adatok, illetve azok különleges kategóriái (egészségügyi adatok). A
  telefonos szolgáltatás keretében a beszélgetés nem kerül rögzítésre.
  d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közli: Adatkezelővel jogviszonyban álló, ügyvédi
  megbízást teljesítő vállalkozások, így különösen a Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055
  Budapest, Balaton u. 18. fszt./2), hatósági/bírósági megkeresés esetén az illetékes
  hatóság/bíróság.
  e) Az Adatkezelő harmadik országba az Ön személyes adatait nem továbbítja.
  f) Személyes adatok tárolásának időtartama: Az egészségügyi összefoglaló az Eüak.tv. 30.§-a
  alapján legalább 30 évig kötelezően megőrzendő. Minden egyéb információt Ön és az
  Adatkezelő közötti szerződéses jogviszony alapján Adatkezelőt terhelő összes jogi
  kötelezettség megszűnésétől számított nyolc (8) évig kerül megőrzésre.
  g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a
  személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás
  elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tudja az Adatkezelő szolgáltatásait
  igénybe venni.
  h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
  3.11.3. Videókonzultáció
  Az Ön számára a telefonos konzultáció mellett videókonzultációs szolgáltatást is nyújtunk. A
  szolgáltatás előnye, hogy szélesebb körben biztosítja az orvos-beteg kapcsolatot, így pontosabb kép
  állítható fel a beteg állapotáról. A tanácsadás keretében lehetőség nyílik a szakorvossal történő
  konzultációra, tanácsadásra, illetve ezek keretében e-recept felírására is. A konzultációról rövid
  összefoglaló készül, mely az Ön egészségügyi dokumentációjának részét képezi, illetve a személyes
  ügyfélfiókban is hozzáférhető.
  a) Adatkezelés célja: Szakorvosi konzultáció nyújtása, az Ön egészségére vonatkozó panaszok,
  tünetek dokumentálása, az egészségügyi szolgáltató elszámoltathatóságának biztosítása,
  diagnózis, terápiás javaslat felállítása, tanácsadás, konzultáció, beutaló kiadása, terápia,
  rehabilitációs tevékenység végzése, gyógyszer vagy elektronikus vényen rendelhető
  gyógyászati segédeszköz felírása.
  b) Adatkezelés jogalapja: Egészségügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés
  teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdése. Az egészségügyi tanácsadó szolgáltatáshoz
  kapcsolódó adatkezelés megelőző egészségügyi célból, illetve egészségügyi szolgáltatás
  nyújtása céljából a GDPR 9. cikk (2) (h) alapján szükséges és lehetséges.
  c) Kezelt adatok köre: A szakorvosi tanácsadáshoz szükséges, az Ön által szolgáltatott személyes
  adatok, illetve annak különleges kategóriái (egészségügyi adatok); a szakorvosi válaszban
  elhangzó személyes adatok, illetve azok különleges kategóriái (egészségügyi adatok). A videó
  alapú szolgáltatás keretében a képi és hangalapú kommunikáció nem kerül rögzítésre.
  d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közli: Az e-recept, illetve az egészségügyi
  dokumentáció az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (1125 Budapest, Diósárok u. 3.) által
  működtetett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) kerülnek továbbításra.
  Ennek alapja jogi kötelezettség teljesítése a 39/2016.(XII.21.) EMMI rendelet 2.§(1a) alapján.
  Az Adatkezelővel jogviszonyban álló, ügyvédi megbízást teljesítő vállalkozások, így
  különösen a Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Balaton u. 18. fszt./2),
  hatósági/bírósági megkeresés esetén az illetékes hatóság/bíróság.
  e) Az Adatkezelő harmadik országba az Ön személyes adatait nem továbbítja.
  f) Személyes adatok tárolásának időtartama: Az egészségügyi összefoglaló az Eüak.tv. 30.§-a
  alapján legalább 30 évig kötelezően megőrzendő. Minden egyéb információt Ön és az
  Adatkezelő közötti szerződéses jogviszony alapján Adatkezelőt terhelő összes jogi
  kötelezettség megszűnésétől számított nyolc (8) évig kerül megőrzésre.
  g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a
  személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele. Adatszolgáltatás
  elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tudja az Adatkezelő szolgáltatásait
  igénybe venni.
  h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
  3.11.5. Jogi igények érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés
  a) Adatkezelés célja: Amennyiben Ön a Telemedicina szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi igényt
  érvényesít az Adatkezelővel szemben, az Adatkezelő legalább a jogi eljárások jogerős
  befejezéséig kezeli az Ön adatait annak érdekében, hogy a tényállás pontos felderítése
  megtörténhessen, és jogszerű jogkövetkezményt lehessen alkalmazni a jogvita során.
  b) Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. Ezen jogos érdek:
  Adatkezelőt érintő jogvita alapjául szolgáló tények és bizonyítékok tisztázása, rögzítése.
  FIGYELEM! Ön tiltakozhat ezen adatkezelés ellen, mely esetben az Adatkezelő egyedileg
  mérlegeli, hogy fennállnak-e olyan, adatkezelést megalapozó kényszerítő erejű jogos okok,
  melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, illetve jogaival szemben.
  c) Kezelt adatok köre: Az Ön kapcsolattartási adatai. A szakorvosi tanácsadáshoz szükséges, az
  Ön által szolgáltatott személyes adatok, illetve annak különleges kategóriái (egészségügyi
  adatok); a szakorvosi válaszban elhangzó személyes adatok, illetve azok különleges kategóriái
  (egészségügyi adatok), pl. orvosi/egészségügyi állapot leírása, audiovizuális felvétel, leírások
  és képek az emberi test szerveiről és a kapcsolódó tünetekről, a szív, a tüdő vagy a gyomor
  hallgatása, torok videók, fül videók, bőrképek, testhőmérséklet-leolvasások valós időben vagy
  offline állapotban, valamint a látogatások diagnosztizálása a klinikus által megadott adatok
  alapján. Orvosi információk, amelyeket a felhasználók harmadik fél rendszereiből,
  termékeiből és szolgáltatásaiból szereztek be (külső orvosi információk), ezen adatok nem
  nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak.
  d) Címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közli: Az Adatkezelővel jogviszonyban álló,
  ügyvédi megbízást teljesítő vállalkozások, így különösen a Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda (1055
  Budapest, Balaton u. 18. fszt./2), hatósági/bírósági megkeresés esetén az illetékes
  hatóság/bíróság.
  e) Az Adatkezelő harmadik országba az Ön személyes adatait nem továbbítja.
  f) Személyes adatok tárolásának időtartama: a jogi eljárások jogerős befejezéséig, ideértve az
  esetleges végrehajtást is.
  g) Személyes adatainak átadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen nem alapul, a
  személyes adatok átadása szerződés kötésének nem előfeltétele.
  h) Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
  IV. Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
  Önt a személyes adatai kezelése kapcsán az alábbi jogok is megilletik:
  4.1. Hozzáférési jog:
  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
  adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
  a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
  közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
  nemzetközi szervezeteket;
  d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha nem állapítható meg pontosan,
  ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  e) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését
  vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége;
  g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  h) az Adatkezelő végez-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást, valamint ezekben az
  esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
  adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
  következményekkel jár.
  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon a megfelelő adatvédelmi garanciákról,
  ha személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítják.
  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok egy példányának másolatát kérésre
  az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív
  költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a
  kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön
  kifejezetten másként kéri.
  4.2. Helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
  vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is,
  hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  4.3. Törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
  vonatkozó személyes adatokat.
  Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
  nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
  módon kezelték;
  b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
  jogalapja;
  c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen és a megfelelő feltételek fennállnak a törléshez;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
  e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
  gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Elfeledtetéshez való jog: Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni
  köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
  észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más
  adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
  személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  FIGYELEM! Önt nem illeti meg a törléshez és az elfeledtetéshez való jog, amennyiben az
  adatkezelés szükséges:
  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
  szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott
  közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  c) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósulásához;
  d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
  célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
  veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
  valamelyike teljesül:
  a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
  pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és Ön nem kéri az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának
  korlátozását kéri;
  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
  amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
  érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
  kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
  illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.
  4.5. Tiltakozáshoz való jog
  FIGYELEM! Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
  tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, de csak abban az esetben, ha
   az adatkezelés jogalapját közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
  jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása jelenti, vagy
   az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
  érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is.
  Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább. Az Adatkezelő
  kivételesen tovább kezelheti az Ön adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
  jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy
  amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  FIGYELEM! A fentieken felül Ön jogosult arra, hogy tekintet nélkül az előző pontban írtakra,
  bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
  ideértve közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotást. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok
  közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e
  célból nem kezelhetők.
  Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
  kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az Önre
  vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Önt ugyanakkor nem illeti meg a tiltakozás joga, ha az
  adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
  2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
  automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ilyen tiltakozásnak minősül például, ha Ön valamilyen
  programot telepít, amelyet arra használ, hogy webböngészője alapján Önt ne lehessen követni,
  tartózkodási helyét ne lehessen bemérni, IP címe ne legyen nyilvános, a webböngészője ne jelenítsen
  meg reklámokat, hirdetéseket, stb.
  4.6. Adathordozhatósághoz való jog
  Önt csak és kizárólag akkor illeti meg ez a jog, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a
  Érintettel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
  Ilyen esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
  személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
  jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
  akadályozná az Adatkezelő. Ön jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
  személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  Ön ugyanakkor nem jogosult az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítésére, ha az
  adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának
  keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
  4.7. Adatkezelőre irányadó eljárási szabályok az Ön jogainak gyakorlása esetén:
  Kérjük, hogy a jogai gyakorlására irányuló kérelmeket az I. pontban megjelölt adatvédelmi
  tisztviselőhöz legyen szíves benyújtani az ott megjelölt elérhetőségek valamelyikén.
  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
  számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott
  intézkedésekről. E határidő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és adott esetben
  a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható. amelyről Önt tájékoztatni kell. A
  határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
  kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be
  a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt
  másként kéri.
  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
  kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának
  okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
  jogorvoslati jogával.
  Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen
  megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért
  információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
  költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő
  intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
  Adatkezelőt terheli.
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
  adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
  lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő
  tájékoztatja Önt ezen címzettekről.
  V. Ön jogorvoslati joga:
  5.1. Panasz az adatvédelmi tisztviselőhöz:
  Amennyiben a személyes adatai kezelése kapcsán panasza van, úgy kérem, hogy forduljon az
  adatvédelmi tisztviselőhöz, aki haladéktalanul kivizsgálja a panaszát és tájékoztatja annak
  eredményéről:
  Név: Nikl Antal
  Cím: 1134 Budapest, Váci út 37. I. em.
  Email cím: gdpr@doktor24.hu
  5.2. Panasz az Adatvédelmi Hatósághoz:
  Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási
  helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai tagállamban –, ha az Ön
  megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet vagy
  más jogszabályt. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni a Önt
  a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy Ön
  jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
  Magyarországon panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint
  felügyeleti hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603
  Telefon: 06 1 391 1400
  Fax: 06 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu
  5.3. Kártérítéshez való joga:
  Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az Adatkezelőtől
  vagy az adatfeldolgozó(k)tól vagyoni kártérítésre és/vagy sérelemdíjra jogosult.
  Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért,
  ha nem tartotta be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
  kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal
  ellentétesen járt el.
  Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel
  tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó
  egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
  Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző
  eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
  5.4. Bírósági jogorvoslathoz való jog:
  Ön jogosult bírósághoz fordulni és a bíróságtól hatékony bírósági jogorvoslatot kérni, ha megítélése
  szerint a személyes adatainak a jogszabályoknak nem megfelelő kezelése következtében megsértették
  a GDPR szerinti jogait.
  Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
  tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható
  Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az
  adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
  VI. Adatbiztonság:
  Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy megfelelő és hatékony fizikai, informatikai, szervezeti és
  adminisztratív intézkedéseket alkalmaz, hogy az Ön személyes adatai titkosságát, sértetlenségét és
  rendelkezésre állását megőrizze.
  Budapest, 2020. 05. 21.
  Doktor24 Medicina Zrt.
  Adatkezelő

A honlap tartalma kizárólag tájékoztatási célokat szolgál és nem minősül orvosi tanácsnak vagy diagnózisnak – panasz esetén mindig forduljon orvoshoz.

Copyright 2021 doktor24 – minden jog fenntartva

EVOLUT